Zarządzanie nieruchomościami

Etap 1

Etap przygotowawczy

 • Przejęcie wszelkich dokumentów i informacji związanych z budynkiem przy pomocy sprawdzonych wzorów protokołów zdawczo – odbiorczych.
 • Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania instalacji, infrastruktury, zabezpieczeń, kontrola prawidłowości funkcjonowania urządzeń nieruchomości przy pomocy specjalistów nadzoru budowlanego.
 • Zbadanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości oraz kontrola jego zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami współżycia społecznego.
 • Uzyskanie numeru Nip i Regon dla Wspólnoty Mieszkaniowej (w przypadku gdy wspólnota jeszcze ich nie posiada).
 • Zawarcie w imieniu Wspólnoty umów z dostawcami mediów lub kontrola już zawartych.
 • Zawarcie w imieniu Wspólnoty umowy o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem nieruchomości oraz od ognia i innych zdarzeń losowych oraz następstw szkód wodno-kanalizacyjnych.
 • Zorganizowanie prowadzenia księgowości Wspólnoty i rozliczeń z tytułu eksploatacji budynku.
Etap przygotowawczy
Etap 2

Bieżąca praca wspólnoty

Bieżąca Praca Wspólnoty
 • Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa członków Wspólnoty na terenie nieruchomości.
 • Reprezentowanie Wspólnoty przed Urzędem Skarbowym, organami Administracji Państwowej i Sądami Powszechnymi z wykluczeniem zastępstwa procesowego.
 • archiwizacja dokumentów z przebiegu spotkań.Organizacja zebrań członków Wspólnoty w formie prezentacji multimedialnej (przygotowanie, prowadzenie, sporządzanie niezbędnych dokumentów, Windykacja należności przypadających dla Wspólnoty.
 • Opracowanie a następnie wdrożenie planu gospodarczego Wspólnoty według zasad wynikających z ustawy o własności lokali, a także późniejsze jego rozliczenie.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej budynku, w tym książki obiektu
 • Zapewnienie usuwania pojawiających się awarii.
 • Dokonywanie interwencyjnych wizji lokalnych budynku.
 • Zapewnienie przeprowadzania okresowych i doraźnych przeglądów technicznych nieruchomości oraz ocena stanu technicznego nieruchomości, zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
 • i ew. renegocjowanie dotychczas obowiązujących stawek wynagrodzenia firm.Zorganizowanie utrzymania w czystości terenów Wspólnoty oraz ochrony
Etap 3

Zarządzanie zasobami

 • Bezpieczeństwo, kompletność i łatwość dostępu do danych.
 • Łatwość gromadzenia i korzystania ze szczegółowych danych i informacji dotyczących wspólnoty, budynków, lokali, właścicieli, członków i najemców.
 • Usprawnienie rozliczeń mediów.
 • Usprawnienie rozliczeń nieruchomości wspólnej dzięki zastosowaniu gotowych schematów.
 • Szybkie dotarcie do informacji.
 • Minimalizacja prawdopodobieństwa wystąpienia pomyłki.
 • Możliwość wydruku i ewidencjonowania dokumentów według ustalonych wzorców, schematów i standardów.
Zarządzanie zasobami

DESTINO poważnie podchodzi do ochrony danych osobowych. Firma wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia, procedury i rozwiązania, które mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych i zgodność w wymogami RODO. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody lub dla realizacji umowy lub w wykonaniu obowiązków prawnych. Realizujemy również marketing usług firmy DESTINO. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania lub przeniesienia. W razie pytań dot. ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu nieruchomosci@destino.org.pl